Poradnik

Poradnik inwestora

 

Pozwolenie na budowę.

Rozpoczęcie  budowy powinno być uzyskaniem pozwolenia ze starostwa powiatowego. W celu jego uzyskania należy podjąć odpowiednich kroków, oraz przygotować pełną dokumentację. Poniżej przedstawiamy kilka kroków jakie każdy inwestor musi przebyć oraz listę dokumentów niezbędnych do prawidłowego złożenia wniosku.

  1. Jedną z pierwszych czynności powinno być złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w Urzędzie Gminy lub Miasta. Wydanie niniejszej decyzji trwa max. 60 dni ustawowo.
  2. Drugim etapem jest uzyskanie odpowiedniej mapy sytuacyjnej, wykonanej przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia. Mapa powinna zawierać istniejące już na danym terenie obiekty .
  3. Trzecim ważnym krokiem jest stworzenie projektu architektonicznego nowo planowanego budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączami do mediów oraz komunikacją drogową.
  4. Czwartym etap każdy projekt budowlany powinien być w czterech egzemplarzach. Jedna z nich pozostaje w urzędzie, drugi trafia do starostwa, trzeci otrzymuje kierownik budowy, a ostatni zachowuje inwestor.
  5. Istotnym elementem w trakcie zdobywania pozwolenia na budowę jest uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów (jak elektryczności, gazu, wody czy ścieków) oraz uzyskanie opinii Zakładu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Opinia ta zawiera w sobie określenia odległości między wszystkimi projektowanymi obiektami w stosunku do już istniejących, bądź działek sąsiednich.
  6. W zależności od wymogów zawartych w decyzji o warunkach zabudowy, lub zagospodarowania terenu, może wystąpić konieczność spełnienia jakichś określonych warunków, lub dostarczenia innych wymaganych dokumentów – jak np. opinia Konserwatora Zabytków.
  7. Końcowym etapem jest złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Do wymaganej dokumentacji należy dołączyć wspomniane wcześniej:

 – cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami,

 – uzgodnieniami,

– pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz  z   zaświadczeniem architekta adaptującego o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego, będącego aktualnym na dzień opracowania projektu,

              – oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

              – decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana         zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

               – wypis z rejestru gruntów dla działki swojej i sąsiednich,

                – warunki techniczne dostawy mediów.

Decyzji spodziewać się można do 60 dni od daty złożenia dokumentacji. Jeśli jednak wykryte zostaną błędy w formularzach, lub jakiekolwiek niejasności – okres ten może ulec wydłużeniu.

Budowę na jaką uzyskano pozwolenie należy rozpocząć w okresie nie dłuższym niż 3 lata od jego wystawienia.